Kontaktirajte nas danas i naš prodajni predstavnik će vas uskoro kontaktirati!
×

Jednostavnost korištenja

Identifikacija spremnika je u potpunosti automatizirana. Prilikom pražnjenja spremnika, sustav putem posebnih RFID antena instaliranih na podizaču komunalnog vozila automatski očitava RFID tagove u spremnicima, ne zahtijevajući nikakve dodatne radnje odstrane komunalnih djelatnika i time ne utječe na uobičajene poslovne procese.

Naplata prema učinku

Korištenje sustava za identifikaciju posuda omogućava naplatu usluge odvoza otpada prema učinku – volumenu i broju pražnjenja ili masi.

Dokazivost izvršene
usluge

Podaci o izvršenom pražnjenju spremnika za otpad se šalju na server nakon što senzori detektiraju da je spremnik prisutan na podizaču komunalnog vozila te da je podizač u položaju za pražnjenje.

Prijenos podataka u realnom vremenu

Svi podaci se bežičnim putem (GPRS) prenose u EcoMobile programsku aplikaciju te potom automatski upisuju u knjigovodstveni program (ERP).

KOMPONENTE SUSTAVA

Centralno računalo

Smješteno u kabini vozila, upravlja radom sustava i služi za pohranu, obradu te bežični prijenos (GPRS) svih podataka u realnom vremenu u cloud aplikaciju. Podatke prima od upravljačkog modula koji je povezan sa antenama, senzorima i tipkalima za prijavu nepravilnosti.

Upravljački modul

Ugrađuje se na stražnji dio vozila. Putem CAN bus sabirnice komunicira sa svim komponentama sustava i prosljeđuje informacije na Centralno računalo. Kućište upravljačkog modula uključujući i konektore za spajanje komponenti ima zaštitu IP67.

RFID antene

Ugrađuju se na "češalj" na hidrauličkom podizaču i služe za automatsko očitavanje RFID tagova u posudama i kontejnerima za otpad. Integrirane su u robusna kućišta od industrijske plastike i prilagođena za ugradnju na sve tipove kamiona za odvoz otpada.

Svjetlosna i zvučna signalizacija

Prati sve procese i informira djelatnike odgovarajućim signalima (uspješno/neuspješno očitavanje, prijava nepravilnosti, korisnik na crnoj listi).

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Automatska identifikacija posuda za otpad

Identifikacija spremnika je u potpunosti automatizirana. Prilikom pražnjenja spremnika, sustav putem posebnih RFID antena instaliranih na podizaču komunalnog vozila automatski očitava RFID tagove u spremnicima, ne zahtijevajući nikakve dodatne radnje od strane komunalnih djelatnika i time ne utječe na uobičajene poslovne procese.

Svjetlosno i zvučno upozorenje

Signalna oprema na vozilu na jednostavan način informira djelatnike o uspješno provedenom očitavanju putem antena na vozilu ili perifernih jedinica te o prijavljenoj nepravilnosti. Također, upozorava djelatnike ukoliko u posudi ili kontejneru nema RFID taga odnosno ako je neispravan te ako se vlasnik posude nalazi na crnoj listi.

Detekcija posude bez RFID transpondera

Sustav samostalno prepoznaje svaku posudu koja nema ugrađen RIFD transponder i trenutno upozorava djelatnika

Automatska provjera pražnjenja spremnika

Sustav putem senzora provjerava prisutnost na podizaču odnosno prisutnost RFID tagova u spremnicima i njihovu ispravnost. Drugi nivo provjere vrši se putem senzora koji detektiraju podizač sa posudama na češlju u položaju za pražnjenje čime se u konačnici potvrđuje da je identificirana posuda ispražnjena. Podaci se šalju na server tek nakon potvrde da je identificirana posuda ispražnjena.

Crna lista

Sustav omogućava bežični automatski prijenos crne liste iz knjigovodstvenog programa (ERP) u memoriju Centralnog računala EcoMobile u vozilu. Ukoliko se vlasnik posude koja se prazni nalazi na crnoj listi, sustav putem svjetlosne i zvučne signalizacije upozorava djelatnike odgovarajućim signalom.

Prikaz lokacije pražnjenja posuda

Sustav za svako podizanje posude bilježi GPS poziciju te u realnom vremenu šalje u EcoMobile programsku aplikaciju putem koje moguće pregledavati svako podizanje na GIS karti.

Povezivanje sa mobilnom vagom na vozilu

Sustav EcoMobile podržava povezivanje sa mobilnom vagom ugrađenom na vozilu. Podaci o korisniku i izvaganoj količini otpada se prenose programsku aplikaciju u realnom vremenu.

Elektronska prijava nepravilnosti

Pritiskom na odgovarajuću tipku na tipkalima instaliranima na vozilu, sustav djelatnicima omogućava jednostavno prijavljivanje do 6 različitih nepravilnosti (prekapacitirane posude, nepravilno odložen otpad, i sl.).

Prijenos podataka u realnom vremenu

EcoMobile Centralno računalo ima integrirani GPRS modul koji omogućava prijenos svih podataka (ispražnjeni spremnici za otpad, prijavljene nepravilnosti, kretanje vozila...) u realnom vremenu.

Direktan upis podataka u knjigovodstveni program

Nakon zaprimanja na server i obrade, podaci se automatski upisuju u knjigovodstveni program korisnika.

RF komunikacija

Upravljačka jedinica instalirana na vozilu ima integrirani RF modul za bežični prijenos podataka sa perifernih komponenti (nadogradnja za kontejnere sa RFID kontrolom pristupa, ručni RFID čitači i sl.) u radijusu do 50m od vozila.

Satelitski nadzor komunalnih vozila

Satelitsko praćenje putem GPS-a, omogućava precizno informiranje o trenutnom statusu i kretanju komunalnih vozila kao detaljnu rekonstrukciju svih prijeđenih ruta.

Evidencija radnog vremena

Centralno računalo, koje se nalazi u kabini vozila služi i za elektronsku prijavu/odjavu vozača i posade čime je omogućen nadzor radnog vremena djelatnika. Djelatnici se prijavljuju i odjavljuju na jednostavan način koristeći RFID kartice ili privjeske.

Sigurnosna memorija

Svi podaci se pohranjuju u sigurnosnu memoriju Centralnog računala gdje se čuvaju 2 godine od dana pohrane podataka bez obzira što su uspješno poslani na server. U slučaju kvara na vozilu ili udesa, podaci se mogu ručno prenijeti putem USB stick-a ili SD kartice.

CAN bus

Komunikacija (prijenos podataka) između komponenti EcoMobile sustava ostvaruje se putem CAN komunikacijskog protokola koji omogućava iznimno visoku brzinu prijenosa i maksimalnu razinu zaštite i konzistentnosti podataka.

Bežično ažuriranje upravljačkog softvera

Centralno računalo ima integriranu OTA (Over-the-air programming) elektroniku koja omogućava bežično ažuriranje upravljačkog softvera.