Kontaktirajte nas danas i naš prodajni predstavnik će vas uskoro kontaktirati!
×

Značajno smanjenje troškova

Korištenjem Smart Waste sustava ostvaruju se izravne financijske uštede (do 40%) u gorivu i kompletnoj logistici sakupljanja otpada.

Jednostavnost primjene

Smart Waste senzor moguće je ugraditi u sve vrste spremnika za otpad neovisno o njihovom tipu, kapacitetu ili namjeni.

Autonomija rada

Integrirana baterija osigurava autonomiju rada senzora do 10 godina.

Otpornost i prilagodljivost

EcoMobile SmartWaste senzor je predviđen za korištenje u svim vremenskim uvjetima i otporan na vanjske mehaničke utjecaje i snažna naprezanja prilikom pražnjenja kontejnera.

KOMPONENTE SUSTAVA

EcoMobile Smart Waste senzor

Posebno prilagođen senzor za praćenje popunjenosti kontejnera za otpad, predviđen za ugradnju u sve tipove kontejnera za otpad, neovisno o njihovom kapacitetu i vrsti otpada koji se u njih odlaže. Podaci o popunjenosti se bežičnim putem (GPRS) prenose na server i trenutno su dostupni za pregled putem EcoMobile programske aplikacije.

SPECIFIKACIJE (PDF)

Eco mobile Navigator

Android mobilna aplikacija koja je predviđena za instalaciju na tablete ili mobitele i čije korištenje omogućava vozačima zaprimanje radnih naloga, ruta za sakupljanje, navigaciju i komunikaciju sa dispečerom.

SPECIFIKACIJE (PDF)

Programska aplikacija

Kombinirajući podatke o popunjenosi kontejnera s podacima o statusu i kretanju komunalnih vozila, sustav automatski kreira opimalne rute za obilazak kontejnera i sakupljanje otpada što u konačnici dovodi do smanjenja broja odvoza, a tme i značajnog smanjenja svih troškova transporta i radnih sai djelatnika. Kontnuiranim korištenjem, SmartWaste sustav obrađuje zabilježene razine popunjenosi kontejnera kroz vrijeme i prosječno vrijeme njihova punjenja. Stalnom obradom tih podataka i korištenjem posebnih algoritama, samostalno predviđa vremenske termine dostizanja graničnih vrijednosi popunjenosi svih kontejnera, te uzimajući u obzir sve dostupne parametre (tipp kontejnera, vrsta otpada, udaljenost lokacije) određuje vrstu i broj vozila potreban za obilazak rute.

SPECIFIKACIJE (PDF)

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Mjerenje popunjenosti kontejnera za otpad

Senzor mjeri razinu popunjenos u kontejneru u zadanim vremenskim intervalima koji se mogu konfigurira putem programske aplikacije.

Mjerenje temperature

Senzor uz svako mjerenje popunjenosti također mjeri temperaturu unutar kontejnera i sve podatke šalje na server.

Geolociranje

Integrirani GPS modul omogućava precizno geolociranje svakog očitavanja

Praćenje položaja

Senzor konstantno nadzire poziciju (nagib) kontejnera i trenutno detektira svaku promjenu.

2G/3G bežični prijenos podataka

Modul za prijenos podataka može biti u 2G ili 3G veriziji.

WiFi

Integrirani WiFi modul omogućuje smanjenu cijenu troška prijenosta podataka i povoljniju cijenu uređaja.

NBiOT

EcoMobile je kao partner Hrvatskog Telekoma uspješno integrirao novu tehnologiju prijenosa podataka NBiOT početkom 2017 godine.

Automatsko upozoravanje

Sustav omogućava automatsko slanje upozorenja putem SMS poruka ili E-maila u slučaju prepunjenos kontejnera i nagle promjene temperature (požar) ili položaja (naginjanje kontejnera prilikom krađe, pomicanje kontejnera izvan zadanog područja).

Automatsko kreiranje optimalnih ruta

Sustav automatski kreira opmalne rute za skupljanje otpada prema zadanim parametrima (vrsta otpada, stupanj popunjenosi).

Optimizacija voznog parka

Prilikom kreiranja opmalne rute za sakupljanje, sustav također izračunava broj vozila potrebnih za sakupljanje uzimajući u obzir njihov tip i kapacitet.

Slanje i obrada radnih naloga

Programska aplikacija omogućava korisniku da vozačima šalje radne naloge s listom kontejnera koje trebaju isprazni i opmalnu rutu za njihov obilazak.

Komunikacija s vozačima

Programska aplikacija omogućava slanje tekstualnih poruka na EcoMobile navigator uređaje, koji se ugrađuju u kabinu vozila, čime se omogućava komunikacija s vozačima tijekom odvoza otpada.

Interaktivna izmjena rute

Ukoliko je vozilo prepuno ili nije dovoljno napunjeno vozač može interaktino jednim klikom zatražiti izmjenu rute. Sustav samostalno traži najbliži kontejner na putu prema odredište prema kapacitetu koji je preostao u kamionu te šalje izmijenjenu rutu vozaču. Također ukoliko vozač označi da je vozilo puno te da ne može sakupljati prema zadanoj ruti sustav kontjnere koji nisu ispražnjeni stavlja nove rute koje se šalju povratno vozaču na EcoMobile Navigator.